onsdag 13 mars 2019


Den 23 april är det Världsbokdagen. Eftersom det är första dagen efter påsklovet har Tingdammsskolan bestämt att fira detta hela vecka 17 med en grande finale på fredagen den 26 april. Det kommer bland annat bli vårskrik (min favorit)! Inför och under veckan kommer vi att ha fördjupningar om olika författare, författarbesök, samarbete med folkbiblioteket, lästävling och inte minst: en lokal version av Bokjuryn. I Bokjuryn ska eleverna rösta fram den bästa boken från föregående år, nu 2018. Under Världsbokveckan sammanställer jag rösterna och på fredagen annonserar vi vilka böcker som vann. Affischen här till höger är ett urval av några böcker från 2018, det finns en mängd ytterligare, men dessa är några av dem som eleverna kan hitta i skolans bibliotek.

Tidigare arrangerades Bokjuryn nationellt av Kultur i Väst och barnensbibliotek.se. Det var ett fantastiskt roligt koncept att arbeta med där vi som bibliotekarier servades med allt, från tidningar, planscher, rösttalonger till nationell sammanställning av alla röster i hela Sverige. Nu finns inte detta längre, men förhoppningsvis kan vi på lite sikt bygga upp en Oxieversion. Tingdammsskolan startar i år, nästa år kanske Oxievång och Kungshög hakar på?

måndag 11 mars 2019

Källkritikens dag


På onsdag är det källkritikens dag. Intressant! Och viktigt att uppmärksamma med eleverna. Visa filmen ovan om "Hajen som blev viral"

För mellanstadiet funkar även den här filmen (men kolla igenom den först så du har förberett några följdfrågor):

tisdag 5 februari 2019

Terminsberättelse

Här kommer ett riktigt långt inlägg. Hela terminsberättelsen för höstterminen 2018. Håll till godo!Skolan flyttar
Hösten 2018 flyttade Tingdammsskolan in i nya lokaler på Hans Winbergs väg 4. Detta efter två år i moduler på annan adress. För skolbiblioteket innebar detta en enorm skillnad. Under två år satt bibliotekarien i ett litet kontor som fungerade som en bokpool och klassrummen blev istället servade med minibibliotek. Minibiblioteken var svåradministrerade på grund av en massa orsaker, till exempel att alla lokaler låg i olika byggnader och att lånen först gjordes till klasser, sen till årskurser. Detta gjorde att det var svårt att lokalisera beståndet och hålla cirkulationen flytande.

När vi fick ny skola fick biblioteket lokaler på två plan. Övre plan består av arbetsplatser, nedre plan utgörs av boksamlingar, arbetsplatser, sagohörna, fåtöljer, arbetsrum och grupprum. Det är ett fantastiskt rum med högt i tak och vackra inredningsdetaljer som specialdesignade läsfåtöljer, spiraltrappa, sagohörnan och designade taklampor. Med hjälp av en lärare packade bibliotekarien upp biblioteket och inventerade och organiserade detta på två veckor. Det gick rätt fort från inflytt till att bibliotek som lokal kom igång att användas. Alla klasser bokade in sig de första veckorna för att få låna och se biblioteket. Känslan överlag på hela skolan var att vi ville komma igång från dag ett att fungera som en vanlig skola. Sett i backspegeln var detta överambitiöst och skapade mer stress än nödvändigt.

Verksamheten årskursvis
Biblioteksverksamheten har en långsiktigt plan som skrevs 2016. Denna har nyligen uppdaterats.. Under hösten har vissa projekt gjorts inom MIK i främst åk 3 och 6, men huvudsakligen har verksamheten handlat om att skola in alla klasser och all personal i skolbiblioteket och dess rutiner.

Varför rutiner?
Eftersom skolan inte haft ett bibliotek på så länge så har vi varit beroende av att få klassernas besök i biblioteket att verkligen fungera. I början upplevdes säkert biblioteket (precis som resten av skolan) som väldigt stort och ovant. Det var oroliga klasser och vi har fått utvärdera kontinuerligt vad som fungerat och inte. Utvärderingar har gjorts mellan bibliotekarie och arbetslag då de ses på arbetslagens planeringstid, men även mer informellt. Regler och former för hur biblioteksbesöken ska vara har också diskuterats i biblioteksrådet där alla klasser på skolan är representerade. Målet med att arbeta upp rutiner i biblioteket är att elever och personal ska bli så självständiga som möjligt. På så sätt kan bibliotekariens arbetsuppgifter på sikt bli mer fokuserade på funktion istället för att vara så knuten till lokalen. För att underlätta detta har det införskaffats en dator som eleverna kan göra egna lån på, det finns en personaldator där personal kan sköta bokcirkulation och alla elever har blivit visade hur de lånar e-böcker på Welib. Målet är att biblioteket alltid ska vara öppet och tillgängligt - även när bibliotekarien är på annan plats. Alla klasser har bibliotekstid i helklass varannan vecka.

Förskoleklasser
Kommer i halvklasser.Inför första tillfället läste lärarna Historien om någon av Egon Möller Nielsen och när eleverna kom till biblioteket knöts det an till boken genom att de fick följa en röd garntråd genom lokalen fram till platsen där vi sen läste en saga. Sen två år har bibliotekarien en guldsten men en sagokoppling som barnen får “väcka” genom att säga sina namn till den. Därefter börjar sagostunden. Målet är att dessa sagostunder är flera: de ska koppla an till sådant som eleverna håller på med i klassrummet; de ska under trygga former ge eleverna en långsam inskolning i biblioteket och de ska ge eleverna ytterligare en upplevelse av högläsning och bokdiskussioner, utöver vad de redan gör i klassrummet.

Åk 1-2
På grund av viss oro i en del av klasserna valde vi att fokusera på högläsning istället för bokprat, detta för att barnen ska få träna på att sitta i lokalen och lyssna och diskutera det vi läser. Alla elever har i förskoleklass under åren i moduler varit regelbundet hos skolbibliotekarien i hennes dåvarande kontorsbibliotek för sagostunder. Detta har bidragit till att eleverna och bibliotekarien känner varandra, vilket absolut underlättat under hösten.

Åk 3
Klasserna har haft regelbundna besök i biblioteket, förutom en klass där vi på grund av olika utmaningar i elevgruppen behövt vänta med biblioteksbesöken. Eleverna har sina klassrum närmast biblioteket och har använt det flitigt, dels till att låna böcker men även som en trygg plats att vara på under tex inneraster eller enskilda uppgifter. Under hösten hade vi ett fördjupningsprojekt i källkritik, detta planerar vi att plocka upp igen senare i vår.

Åk 4-5
Eleverna har blivit visade hur de kan låna e-böcker på Welib och de har fått lära sig hur de lånar sina böcker själva på utlåningsdator. Under hösten hade åk 4 besök av författaren Thomas Halling, inför detta lästes hans böcker i olika grupperingar. Även i dessa årskurser har fokus varit på att skapa rutiner.

Åk 6
Under de tre senaste åren har årskurs 6 inte tillhört Tingdammsskolans organisation. Läsåret 18-19 är det första året då de är tillbaka på skolan igen. Biblioteksbesöken har anpassats efter hur klasserna har fungerat, men nu har vi kommit en bit i det arbetet och eleverna är relativt självständiga i biblioteket. Hösten inleddes med fördjupningsarbete om valet och då kopplades bibliotekarien in för att diskutera fake news med eleverna. Bibliotekarien fokuserar extra på åk 6 utifrån tema nätsäkerhet sammankopplat med trygghetsteamets årshjul för värdegrundsarbete och arbetsmetoden “Dronkbrev”, läs mer om Dronken nedan.

Skolans åtaganden
Tingdammsskolan har tre åtaganden:
Elevernas kunskapsutveckling i fokus
Eleverna ska känna trygghet och trivsel
Eleverna ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet
Biblioteksverksamheten kopplas an till samtliga åtaganden. Tydligast genom: 1. Ambitionen att bli ett skolbibliotek i världsklass, 2. Bibliotekarien sitter med i Trygghetsteamet. I trygghetsteamet har vi arbetat fram ett årshjul för skolans värdegrundsarbete, där bland annat viktiga dagar att uppmärksamma finns med (Kura Gryning, Världsbokdagen). En viktigt del i arbetet är de Dronkbrev som alla klasser får. Dronken är skolans maskot, varje klass har en egen. Genom Dronken kan trygghetsteamet skicka ut månadsbrev med olika värdegrundsövningar. För årskurs 6 (och i viss mån åk 3-5) ska breven innehålla övningar/material/diskussionsunderlag kopplat till sociala media och nätetikett och det är bibliotekarien som ansvarar för detta. 3. Skolan har ett biblioteksråd som träffas en gång i månaden. I rådet sitter elever med från varje klass i skolan. I rådet har vi beslutat om bl a regler i biblioteket och eleverna har fått vara med och skylta, boktipsa och önska böcker.

Alla åtaganden följs upp veckovis i skolutvecklingsgruppen där bibliotekarien sitter med. De följs också upp i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Samarbeten med arbetslag
För att få till ett bra samarbete och en likvärdig skolbiblioteksverksamhet jobbar vi utifrån en biblioteks- och digitaliseringsplan. Men för att få till vettig planering med lärarna så besöker bibliotekarien de olika arbetslagen på deras planeringstid på måndagar efter ett rullande schema. Under dessa möten diskuteras långsiktiga samarbeten som kopplar an till Lgr11, skolans åtaganden, biblioteksplanen och skolans värdegrundsarbete. Dessutom utvärderas klassernas senaste biblioteksbesök: vad kan utvecklas, hur kan bibliotekarien stötta klassen som bäst i biblioteket?

Digitalisering
Alla skolor i Sverige står inför en stort digitalt utvecklingsarbete. På Tingdammsskolan har bibliotekarien tillsammans med en förstelärare i digitalisering i uppdrag att driva denna utveckling. Uppdraget består i allt, från tillgänglighet till underhåll, undervisning av personal och elever och ett långsiktigt utvecklingsarbete. På grund av våra år i flyttkartonger har Tingdammsskolan haft en del att ta tag i under höstterminen. Fokus har legat på att kartlägga nuläge, introducera digitala läromedel, fördjupa personalens kunskaper om och användande av Infomentor, se till att den interna kommunikationen och delakulturen kan utvecklas genom att bygga en ny personalsida. Mycket tid har också lagts på underhåll av hårdvara.

Samarbeten utanför skolan
I Oxie finns sen ett par år tillbaka utbildade bibliotekarier på Tingdammsskolan och Oxievångsskolan. Skolorna samarbetar och bibliotekarierna träffas regelbundet för att bland annat diskutera verksamhet, göra gemensamma satsningar och läsa forskningsmaterial. Under våren kommer ytterligare två skolbibliotekarier anställas i området och då kommer också samarbetet växa.
Bibliotekarien har utöver detta också försökt synas och samverka på andra håll, till exempel genom att delta på ett stafettkonto på Instagram för skolbibliotekarier.
Föreningen Skolbibliotek Syd höll ett Minibibmeet (som ett teach meet) på Tingdammsskolan under hösten.
Folkbiblioteket i Oxie och skolbibliotekarierna i området träffas regelbundet för att stämma av och hitta olika samarbetsmöjligheter.
Skolbibliotekarien stöttar också skolans kulturombud och är med och planerar Skapande skola aktiviteter för alla klasser.

Framåtsyftande
Efter en höst präglad av nystart och inskolning är det dags att ta biblioteksverksamheten ett steg vidare. I vissa klasser har vi redan börjat med projekt inom lässtimulering och MIK, men vårterminen kommer att präglas av olika projekt i alla årskurser. Inför Världsbokdagen planerar vi ett skolövergripande tema som är i planeringsstadiet just nu, men det kommer bland annat inbegripa en bokjury och samarbete med andra skolor i Oxie. Alla årskurser är med i olika former; sagotema i åk f-2, författarfördjupningar i åk 3-6.
Vi kommer att genomföra källkritiksprojekt i åk 1-2 utifrån Källspanarna. Alla årskurser kommer få träna i att hitta rätt i biblioteket på olika sätt. Åk 4 ska få författarbesök igen och åk 5 kommer att arbeta med informationssökning i samband med tema kroppen. Detta är bara några exempel på allt vi planerar, våren är alldeles för kort! Det är roligt att ha landat i verksamheten och att nu kunna driva utvecklingen vidare tillsammans med elever, personal och ledningsgrupp.

fredag 11 januari 2019

LärarhandledningarDet finns en mängd bra lärarhandledningar till olika skönlitterära böcker ute på nätet. Varför sitta och göra egna när man kan hitta färdiga?

På bokförlagen kan du hitta en hel del:
Bonnier
En bok för alla 
Hegas har skapat handledningar som kallas Läsnycklar på all sin utgivning (!)
Idus förlag
Nypon förlag
Olika förlag (normkritiska böcker)
Rabén&Sjögren 
Serien och eleven


Skolbiblioteken i Kävlinge fyller hela tiden på sina utmärkta handledningar.

fredag 7 december 2018

Bibliotekets tider


Ni har nog inte missat att bibliotekets schema sitter på dörrarna till biblioteket - både uppe och nere. MEN! Scheman kan ändras, saker kan hända och jag hinner inte uppdatera pappersschemat hela tiden. Så kolla gärna på min GOOGLEKALENDER för att få bättre koll på vad som händer i biblioteket.

fredag 23 november 2018

Nu är det snart JUL igen!


Nu börjar det dra ihop sig till att börja läsa julböcker för klassen! Kom och titta i glasskåpen i biblioteket, här finns flera olika titlar att välja på. Om ni inte gör som några klasser och väljer att lyssna på SR Barnkanalens julkalender Tonje i Glimmerdalen istället, det är också supermysigt!


Här är några favoriter i hyllan:
God jul Lilla Lök av Frida Nilsson

Årets julsatsning från rabén&sjögren En klurig jul av Ingelin Angerborn

Spänning och mysterier: Arkeologdeckarna och julmysteriet av Dan Höjer

Normkristisk julläsning: Modigast av alla av Gull Åkerblom (Börja läsa bok) och Kalle som Lucia av Anette Skåhlberg

onsdag 21 november 2018

Snapseed


Nu finns fotoredigeringsprogrammet Snapseed tillgängligt för alla elever via Chromebook. (Här är en instruktionsfilm  för hur programmet fungerar). För att installera på en Chromebook, gör så här:


1. Klicka på ikonen för Google Play längst ner på skärmen.


2. Klicka på ikonen för Snapseed.


3. Klicka på installera, här är det viktigt att wifi fungerar och är anslutet till Malmö stad om du är i skolan.


4. När programmet är installerat kan du öppna och testa!

torsdag 24 maj 2018

Om en studieresa till Toronto

Vår resa till Toronto började egentligen i höstas när vi skickade iväg en ansökan om CREO-stipendiet från vårt fack DIK - med blandad tillförsikt, en av oss planerade redan barnvakt medan den andra var lite mer försiktig. I det här inlägget kan du läsa om bakgrunden till ansökan. Till vår stora glädje fick vi stipendiet, det kändes extra kul att DIK valde att lyfta just skolbiblioteksfokus i år, i konkurrens med alla andra bibliotek. 

Vi hade bett vår samordnare i Toronto Ruth Hall om skolor nära tunnelbanesystemet. Förmodligen hade vi fått se en större variation av skolor om vi vågat sätta oss bakom en ratt. Men “you get what you get and you don’t get upset” som Agnieszka på första skolan vi besökte lärt sina elever att säga. Så skolorna vi kom till var alla förebildsskolor vad gäller deras skolbiblioteksverksamhet även om de representerade olika åldrar hos eleverna och erfarenhet hos bibliotekarierna.

Dag 1, 3 maj: Gledhill Public School, Elementary school (3-12 år), bibliotekarie Agnieszka Kopka.

Utanför entrén till Gledhill Public School.


Vår första dag i Toronto, och vårt första skolbesök. Det kändes nervöst på flera sätt, kommer vi att hitta fram i tid? Hur kommer skolan att vara? Hur blir vi mottagna? Det visade sig att vi inte hade behövt vara nervösa alls, att komma till Agnieszka, eller Ms Kopka som eleverna kallade henne, var hur enkelt som helst. Morgonpendlingen tog oss till en väldigt välkomnande skola, vi blev till och med presenterade i högtalarsystemet som “visitors from Sweden”. Högtalarsystemen på de olika skolorna i Toronto är förresten ett kapitel i sig, på varje skola, inleddes dagen i högtalarna om att vi stod på helig mark, en upprättelse för den ursprungsbefolkning som trängts undan sina områden, sen spelades nationalsången. Detta var trevligt tyckte vi, och en fin gemensam start på dagen, men alla meddelanden som sen matades ut under dagen hade skolorna nog klarat sig utan.

Om vi någonsin tyckt att våra dagar på skolorna i Oxie känts fullpackade med lektioner, möten, klasser i biblioteket osv, så fick vi en helt ny definition av “späckat schema”, för Ms Kopkas dag (som var precis som vilken dag som helst) var planerad minut för minut. Om vi har räknat och minns rätt så hade hon fyra pass före lunch, maker space under lunch, fyra pass efter lunch och dessutom aktiviteter i biblioteket under rasten (då behövde hon i och för sig inte göra så mycket utan barnen var helt självständiga). Men trots detta, så tog Agnieszka ändå sig tid att prata med oss, svara på våra frågor och visa oss runt, lugn som en filbunke. Vi försökte också vara goda kollegor och hjälpte så gott vi kunde till med elever som fastnat i sina uppgifter. Bara det förresten, att få liksom provjobba utomlands och känna att det här skulle jag kanske kunna fixa! 


En del av biblioteket, här syns arbetsstationer, facklitteratur och legovägg.


Det var en ynnest för oss att får vara med om en sådan dag, att få så många goda exempel på hur det går att arbeta med elever utifrån en undersökande grund. Vi fick se allt från hur hon arbetade med Google Classroom med knep som uttrycket “knacka på dörren”, hur hon strukturerade upp varje lektion minutiöst och hur hon på något mirakulöst, superpedagogiskt sätt lyckades ha klasser uppdelade i grupper på olika platser i biblioteket utan att det någon gång under dagen upplevdes oroligt eller stökigt. Faktum är att Ms Kopkas definition av “challenging classes” som hon berättade att vi skulle få möta, hade en helt annan betydelse än vår. Lärdom från dagen: allt är möjligt med god planering och struktur. Det gäller bara att hitta sin egen ribba.Agnieszka Kopka vid en arbetsstation.
Dag 2, 4 maj: Senator O´Connor College,  High school, bibliotekarie Anna Szumilas. 


Vid entrén till Senator O’Connor College. Nästan alla skolor hade en egen slogan.
Den andra dagen, en fredag som vi visste skulle sluta med aw tillsammans med dagens bibliotekarie, startade lite darrigare. Efter en “jag glömde nog stänga av kaffekokaren vi måste vända (vi hade faktiskt glömt)”-incident så blev vi något försenade på morgonen. Vi lyckades trots allt komma i tid, men först efter en ganska nervös och väldigt lång tunnelbaneresa som avslutades med paniktaxi. Är det något vi upptäckt den här veckan så är det hur extremt beroende av fungerande uppkoppling vi är, och hur svårt allt blir när det inte funkar! Men i alla fall, vi kom fram och precis som förra dagen blev vi fantastiskt välkomnade i receptionen och av bibliotekarien Anna Szumilas. Hos Anna var tempot också högt, men ändå med ett luftigare schema och med den stora skillnaden att alla pass Ms Szumilas hade med elever alltid skedde med en närvarande lärare. Ingen lärare = ingen lektion. Vi tog verkligen Anna till våra hjärtan, vilken människa! Så öppen, ödmjuk, nyfiken och trevlig. Hon drev sitt bibliotek likadant och dagens lärdom blev: en god verksamhet alltid startar alltid i bra relationer.


Lisa i samspråk med Anna Szumilas vid bibliotekets reception.Maria Schedvin och Anna Szumilas på aw.


Sen kom helgen, men eftersom det här inte är en reseskildring så kan vi sammanfatta det med att Toronto är en stad väl värd att besöka. Invånarna kallar sig Torontonians och vårt intryck var att de är otroligt gästfria och nyfikna. Det var ingen svår stad att turista i, utöver att våra fötter och ryggar tog en del stryk av promenerandet. Men det är ju inte unikt för Toronto.


Utanför Torontos stadshus. Obligatoriskt foto!


Toronto skyline.

Dag 3, 7 maj: Earl Haig Secondary School, High school, bibliotekarie Marc Kopyto.

Utanför Earl Haig Secondary School.

Dag 3, 7 maj: Earl Haig Secondary School, High school, bibliotekarie Marc Kopyto.


Måndag. Så himla smart upplägg av oss att planera in en helg under vår vecka, nu hann vi få känslan av helg som tar slut och ny jobbvecka som börjar. Ett nytt sätt att turista! Earl Haig Secondary School var stor! Känslan när vi kom in var att man skulle kunna gå vilse. En annan känsla, som följde oss på alla skolor, var att skolan fungerar som en samlande plats för närområdet. På flera skolor var föräldrar engagerade som volontärer med olika uppdrag, många skolor var externa aktörer inbjudna och det var fler än vi som gjorde studiebesök under de här dagarna. Skolan var en viktig plats för andra än bara de som går där under dagarna. Marc Kopyto arbetade tillsammans med tre andra bibliotekarier i ett stort, centralt placerat bibibliotek. Här möttes vi av en atmosfär som var bubblande av aktivitet med lektioner som pågick samtidigt som elever satt och studerade, men också en plats som uppmanade till eftertanke och stillhet med sina olika mindfulness-stationer, utställningar om olika tänkvärda teman och makerspace-platser. Det blev tydligt hur biblioteket som plats kan inspirera till upptäckarglädje och till vila. Vi misstänker förresten att ett knep till tysta bibliotek är de så ökända heltäckningsmattorna som precis alla skolbibliotek vi besökt varit utrustade med. Inte så fräscha kanske, men väldigt ljuddämpande. 

Marc Kopyto var en energisk, snabbtalande och engagerad bibliotekarie. Det var tydligt att han var stolt över sin skola, sitt bibliotek och deras verksamhet, men också över den viktiga roll biblioteket gavs av rektor och skolan som helhet. Det var också tydligt att detta var en av Torontos flaggskeppsbibliotek, som också byggts upp av Ruth Hall - skolbibliotekssamordnare i Toronto och även samordnare av vår studieresa. Dagens lärdom: ges biblioteket status och tyngd av ledningen så kommer detta också genomsyra hela kollegiets syn på biblioteksverksamheten. Det gäller dock att förvalta detta väl, vilket bibliotekarierna på Earl Haig gjorde.


Maria Schedvin och Marc Kopyto.

Dag 4, 8 maj: Huron Street Junior School, Kindergarten-Grade 6, bibliotekarie Diana Will Stork.

Utanför Huron Street Junior Public School.
Den fjärde skolan vi besökte var återigen en skola med lite yngre elever. Vi möttes än en gång av en mycket driftig bibliotekarie, Diana Will Stork. Hon hade varit bibliotekarie i fyra år och var dessutom specialpedagog. Diana var den av alla vi mötte under resan som hade mest dokumentation kring sitt arbete att visa oss och som tydligast använde detta som en grund för verksamheten (det gjorde kanske de andra också, men vi fick inte se det på samma sätt). Vi fick ta del av läroplan, hennes egen arbetsplan som var giltig i tvåårsperioder, dessutom fick vi se presentationer och diskussionsunderlag från de nätverksträffar om skolbibliotekarier runt om i Toronto använde sig av. Det känns som att ha snubblat över en skatt att få ta del av all detta material!

Diana Will Stork.
Diana Will Stork hade många visioner och planer för hur hon ville vidareutveckla sitt bibliotek. Och hon hade stenkoll på allt, hur hon låg till i sin planering, vad hon skulle göra och vad hon ville och hade möjlighet att göra härnäst. Utöver hennes kompetens så misstänker vi att all dokumentation och struktur kring hennes verksamhet var en framgångsfaktor. Så lärdom: struktur, planering och uppföljning!

Dag 5, 9 maj: Riverdale CI, Secondary School, bibliotekarie Lisa Dempster, 

Maria utanför Riverdale CI.
Sista dagen! Åtminstone en av oss var rätt färdigmatad i huvudet av alla intryck vid det här laget så det var en lättnad att få komma till Lisa Dempster på Riverdale CI. Lisa var en rätt luttrad och otroligt trevlig bibliotekarie med just då 31 dagar kvar till pension. Det största direkta intrycket på Riverdale CI var det bibliotekets rymliga och väldisponerade lokaler. Biblioteket hade dessutom i direkt anslutning en bokningsbar lokal med datorer, ett seminarierum och en undervisningslokal som kunde bokas i samband med bibliotekslektioner, läraren fick med andra ord Lisa Dempster på köpet. 

Lisa Dempster.
Dagens lärdom(ar): Att vi måste skaffa elastiska nyckelband! Att vi ska låta elever ta mer ansvar i biblioteket (vilket vi sett på alla skolbibliotek), roliga anslag i skyltningen, inspirerande stationer som väcker elevers nyfikenhet, en skön attityd till arbetsplatsen och kollegor, att våga vara personlig och bjuda på sig själv inför eleverna/personal. It´s nice to be important but it´s more important to be nice! 

Klokast på länge!

Dags för hemresa

Efter att ha sett fem olika skolor där biblioteken har väldigt bra förutsättningar för att fungera så tyckte vi ändå att det var tydligt att många av de utmaningar bibliotekarierna på de skolorna vi besökt ställ inför samma utmaningar som vi själva: lokaler, logistik, bibliotek som “ska finnas” på alla skolor - men som bemannas olika beroende på ens rektor. Vi pratade mycket med Lisa Dempster om detta. Hon med sin långa erfarenhet från olika skolor hade sett åtskilliga gånger hur många helt enkelt inte vet hur professionen kan användas och därför väljer att skära ned eller inte anställa. Biblioteksverksamheten behöver hela tiden marknadsföras, lokalt och nationellt. Och inte minst för framtidens bibliotekarier som vi måste få att välja skolbiblioteket. Det är ju det roligaste och mest utvecklande arbetet tycker vi och alla vi besökt!


Två mycket nöjda bibliotekarier på flygplatsen på väg hem!
Det här är vårt första blogginlägg om vår resa till Kanada, Toronto där vi besökte fem skolbibliotek. Vårt andra inlägg om vår resa hittar du här. Är du intresserad av att höra mer om vår resa kommer vi föreläsa på PI i höst och berätta lite mer ingående. 

Foton: Maria Schedvin för det mesta, ibland Lisa Hamfors

måndag 21 maj 2018

Elevens val, åk 4 och 5


Nu i vår hade vi en gemensam satsning kring elevens val i årskurs 4 och 5 i en hel vecka. Temat var nordisk litteratur och veckan avslutades mycket lämpligt med Världsbokdagen den 23 april.
Eleverna fick välja på tre olika inriktiningar: filmskapande med StopMotion och iMovie, serieskapande med bild och slöjd eller digital skoltidning.

Som skolbibliotekarie var jag mycket nöjd med veckans tema! Jag fick också vara med och hålla skoltidningsgruppen, vilket var väldigt kul. Det samlade intrycket från både elever och lärare var att veckan var uppskattad och bland elevernas feedback fanns kommentarer som: "Jag har lärt mig att korr-läsa" (kamratrespons!!) och den fina "Jag har fått nya kompisar". Klicka på bilden ovan för att bläddra i tidningen!

torsdag 17 maj 2018

Sommarboken!


Snart är det sommarlov! Då måste ju alla läsa sommarboken, det står i skolbibliotekslagen. Så nu är det dags att peppa inför detta och först ut är 4c.

Ni vet väl att Oxies bibliotek också har kick off på tisdag den 22 maj? Gå dit alla som kan!